Image

FUNGOGENE : Fungicide

  • Packing: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 5 Litre
  • સંરચના: હર્બલ એકસટ્રેક
  • પ્રમાણ: ૨૦ મી. લી. પ્રતિ ૧૫ લીટર પાણીમાં
  • કોની સાથે મિશ્રણ કરી શકાય: કોઈપણ પેસ્ટીસાઈડમાં મિશ્રણ કરી શકાય છે.
  • ક્યારે છંટકાવ કરવો: છોડની દરેક અવસ્થામાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.
  • ફાયદા: ફુંગોજીન પાકમાં આવતા દરેક પ્રકારના ફંગસ રોકવામાં ઉપયોગી છે, અને એવા ઘણા પ્રકારના થતાં રોગને અટકાવે છે, ૧૦૦% આર્ગેનિક

Add Your Review