Image

PLANTO : Silicone Badge Non Ionic Sticking / Spreading Agent

  • Packing: 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 5 Litre
  • સંરચના: સીલીકોન બેઝ નોન આયોનીક સ્ટીકીંગ /સ્પ્રેડીગ એજન્ટ
  • પ્રમાણ: ૫ મીલી પ્રતિ ૧૫ લીટર પાણીમાં
  • કોની સાથે મિશ્રણ કરી શકાય: જંતુનાશક અને ફૂગનાશક અને પ્રવાહી ખાતર સાથે
  • ક્યારે છંટકાવ કરવો: પાકની કોઈપણ અવસ્થાએ છંટકાવ કરી શકાય
  • ફાયદા: જંતુનાશક દવાનો બગાડ થતો અટકાવે છે. જંતુનાશક દવાને છોડ પર એકસરખી પ્રસરાવે છે. જંતુનાશક, ફૂગનાશક દવાને છોડની અંદર ઝડપથી શોષવામાં મદદરૂપ થાય છે. જંતુનાશકોને છોડ સાથે સહેલાઈથી ચોંટાડવાનું કામ કરે છે.

Add Your Review